نگهداری و ذخیره شربت لعب دار (دمی گلیس)

در این ویدئو با طریقه نگهداری و ذخیره شربت لعاب دار(دمی گلیس) اشنا می شوید.