جنگ نرم و آسیب های ماهواره(استاد رائفی پور)

آموزش سواد فضای مجازی:
www.24on.ir