نقش دمای تعدیل شیر در تهیه سس بشامل

در این فیلم با نقش بسیار مهم دمای تعدیل شیر برای تهیه سس بشامل آشنا می شوید.