مهدی دانشمند-نحوه ی لباس پوشیدن

برای ظهور ارباب دعا کنیم...