عجب زلزله ای لحظه دیدار شود...

برای ظهور صاحب الزمان دعا کنیم...