شهید آوینی-رسم دوست داشتن

برای ظهور ارباب دعا کنیم...