جان به لب رسیده بیا آقا جان...

برای ظهور ارباب دعا کنیم...