صلح

تیزر صلح - با موضوع: صلح و آشتی دادن میان مردم - از مضمون آیه: إنَّمَا المُؤمِنونَ إخوَه، فَأصلِحُوا بَینَ أخَوَیکُم؛ همانا مؤمنان با یکدیگر برادرند، پس میان برادرانتان صلح و آشتی برقرار کنید (قرآن کریم/حجرات/۱۰)