انها که میگویند سازش کنید یا جاهل هستند یا مزدور

انها که میگویند سازش کنید یا جاهل هستند یا مزدور
www.jhv.hashtbandi.ir
https://telegram.me/jhv8bandi

فیلمانها که میگویند سازش کنید یا جاهلسازشجاهل یا مزدورهشت بندیجوانان حامی ولایت

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x