امام خمینی(ره)-صحرای طبس

برای ظهور ولی عصر(ع) دعا کنیم...