نوروز خوانی توسط ذاکر اهل بیت (ع) آقای بدیعی

نوروز خوانی توسط ذاکر اهل بیت (ع) آقای بدیعی در مسجد امام جعفر صادق (ع) بلوار کشاورز ساری