چگونه محبت دیگران را جذب کنیم؟

ریا کار برای چی ریا می کنی؟چگونه محبت دیگران را جذب کنیم.