کاندیدایی که من به او رای می دهم

ملاک هایی که یک نماینده خوب باید داشته باشد.