حدیث از پیامبر اسلام (ص)

برای ظهور ارباب دعا کنیم...