حدیث از امام زمان(ع)

برای ظهور ولی عصر(عج) دعا کنیم...