اربابان جعل-قسمت پنجم

برای ظهور ارباب دعا کنیم...