درخواست شاعر اهل هشت بندی از دکتر صفار هرندی جهت دیدار مردم هشت بندی با رهبر انقلاب امام خامنه ای

درخواست شاعر اهل هشت بندی از دکتر صفار هرندی جهت دیدار مردم هشت بندی با رهبر انقلاب امام خامنه ای
www.jhv.hashtbandi.ir
https://telegram.me/jhv8bandi