سخنرانی تکان دهنده حاج آقا انصاریان

برای ظهور ارباب دعا کنیم...