آموزش تصویری استاتیک- ترسیم دیاگرام های برش و خمش

ترسیم دیاگرام های برش و خمش نمونه ای است از بیش از 13 ساعت آموزش استاتیک و مقاومت در آدرس زیر www.icivil.ir/st سرفصل های فیلم آموزشی استاتیک ۱- یادآوری اصول عملیات برداری ( تعاریف بردار و جسم صلب و..- سیستم آحاد- -دیاگرام آزاد – بردارهای یکه – محاسبات بردارها و ….) ۲- نیرو-گشتاور-کوپل (زوج نیرو) : ( نیروهای داخلی و خارجی- اصل قابلیت انتقال نیرو – ضرب برداری نیروها -گشتاور حول یک نقطه -قضیه ورینون – ضرب اسکالر بردارها – ضرب مختلط سه نیرو – گشتاور حول محور- زوج نیرو یا کوپل – گشتاور زوج نیرو – تعویض یک نیروی معادل با یک زوج نیرو – و…) ۳-تعادل اجسام: (تعادل اجسال صلب – دیاگرام آزاد جسم صلب – عکس العمل ها و پایداری اجسام صلب – تعادل اجسام دو نیرویی – تعادل اجسام ۳ نیرویی و …) ۴-تحلیل خرپاها، قاب ها وتیرها:(تعریف خرپا و قاب و تیر – انواع واکنش های تکیه گاهی – روش حل مسائل خرپا و قاب و تیر و حل مثالهای متنوع ) ۵- مرکز سطح – لنگر اول سطح ( ممان استاتیک ) محاسبه گشتاور دوم سطح ( ممان اینرسی ) – این بخش بصورت کاربردی این مبحث مهم را تدریس میکند و به اثبات فرمولها نمیپردازد ۶- اثبات فرمولها و روابط مربوط به مرکز سطح و ممان استاتیک و ممان اینرسی و حل چند مثال ۷- ترسیم دیاگرام های نیروهیا داخلی تبرها ( برش و خمش ) ۸- تحلیل کابها ۹-…