آهنگ صبح امید با صدای حامد زمانی

برای ظهور دعا کنیم....