کلیپ یک خانم محجبه در حال ختنه کردن یک پسر

کلیپ یک خانم محجبه در حال ختنه کردن یک پسر
ما که نفهمیدیم این خانم محجبه واقعا داره این پسر رو ختنه میکنه یا داره بهش حال میده ما که نفهمیدیم شما فهمیدین به ما هم بگید