همیشه بعد از صلوات وعجل فرجهم بگو چون...

این کلیپو تا آخر ببین بعد به حرفه اصلیم میرسی...