رقص زن در مجلسی که مرد حضور دارد جایز است؟

فقط رقص زن برای شوهرش جایزه اونم در جایی که نامحرم نبینه