گزارش تصویری دومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه

گزارش تصویری از برگزاری دومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه
بهمن ماه 1394
موسسه اموزش عالی علاءالدوله سمنانی
اداره کل راه و شهرسازی استان تهران
آپلود:امیرحسین ستوده بیدختی