سخنرانی پناهیان در مورد خداوند

به یاد خدا بودن زیباست...