ادعای نبوت الهیاری تفرقه انداز

حسن الهیاری از آخوندهای شیعه نماست که اینجا ادعای نبوت میکنه