چرا نرم افزار های شبکه اجتماعی مثل فیسبوک بعضی از افراد را حذف می کنند

آموزش سواد رسانه ای در :
www.24on.ir