واقعیت داستان شنگول و منگول

برای ظهور ارباب دعا کنیم...