یکی دیگر از معجزات قرآن کریم

تعجیل در فرج آقا...صلوات