اهل تصوف و صوفی واقعی چه کسانی هستند؟

اهل تصوف و صوفی واقعی چه کسانی هستند؟
در این کلیپ افرادی را مشاهده می کنید که بنام تصوف و عرفان اعمالی را مرتکب می شوند که شریعت اسلام آنرا رد می کند