برای رهایی از شیطان به امام مهدی(عج)توسل کنید

نبینی ضرر کردی