اندازه گیری جریان سیال یا دبی

دبی حجمی برابر است با سرعت سیال در سطح مقطع عبور سیال Q = V*A
دبی جرمی برابر است با جرم سیال در سطح مقطع عبوری سیال بر واحد زمان M=(m*A)/t
دسته بندی انواع فلومتربر اساس:
تکنولوژی بکار رفته در آنها
کمیت فیزیکی که اندازه گیری می شود
کمیتی که نمایش داده می شود
نوع ابزار دقیق مورد استفاده
انواع کمیت های مورد دسته بندی:
اورفیس بر حسب کمیت فشار
فلومتر های مغناطیسی بر اساس شدت میدان مغناطیسی
اولتراسونیک بر حسب کمیت فرکانس امواج
روتامتر بر اساس اندازه گیری نیرو های وزن و بویانسی
فلومترهای سیم داغ بر اساس میزان حرارت انتقال یافته
توربینی بر اساس میزان حجم سیال جابجا شده