اندازه گیری جریان سیال یا دبی

دبی حجمی برابر است با سرعت سیال در سطح مقطع عبور سیال Q = V*A
دبی جرمی برابر است با جرم سیال در سطح مقطع عبوری سیال بر واحد زمان M=(m*A)/t
دسته بندی انواع فلومتربر اساس:
تکنولوژی بکار رفته در آنها
کمیت فیزیکی که اندازه گیری می شود
کمیتی که نمایش داده می شود
نوع ابزار دقیق مورد استفاده
انواع کمیت های مورد دسته بندی:
اورفیس بر حسب کمیت فشار
فلومتر های مغناطیسی بر اساس شدت میدان مغناطیسی
اولتراسونیک بر حسب کمیت فرکانس امواج
روتامتر بر اساس اندازه گیری نیرو های وزن و بویانسی
فلومترهای سیم داغ بر اساس میزان حرارت انتقال یافته
توربینی بر اساس میزان حجم سیال جابجا شده

علمیflow meterاندازه گیری جریان سیال یا دبیفلومتر

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x