فلومتر اندازه گیری فرکانس گردابی

اندازه گیری فرکانس گردابی Vortex shedding flow meter
جهت اندازه گیری دبی مایعات دارای ویسکوزیته پایین و گازها و بخارها
مزایا:
هزینه پایین
بازه وسیع دمایی
نیاز به نگهداری کمتر در سیالات تمیز
معایب:
محدودیت کاربری برای لوله های با قطر پایین
حساسیت به ارتعاش
حساسیت به تغییرات ویسکوزیته