کلیپی از جلسات ذکر و انجام کارهای خارق العاده منسوبان به تصوف

این افراد هیچ ارتباطی به اهل تصوف و عرفان ندارند و با کارهای خلاف شرعی مانند دف زدن در هنگام ذکر و یاد خدا که انجام می دهند مورد نکوهش اهل تصوف و عرفان قرار گرفته اند و بزرگان تصوف و عرفان مانند شیخ عبدالقادر گیلانی رحمه الله و خواجه بهاءالدین نقشبندی و... هیچ کدامشان در هنگام ذکر دف نزده اند و از دیگر آلات موسیقی استفاده نکرده اند و این بدعتی هست که این افراد در تصوف داخل کرده اند که امام ربانی رحمه الله این دسته از صوفی ها را در مکتوبات خودشان رد می کنند و آنها را بدعتی میخواند.