دین تی وی با جنید جمشید-پاک و منزه است خدا

دین تی وی (با جنید جمشید)-پاک و منزه است خدا
دین بومی(Native Deen):گروه موسیقی رپ مسلمان و آمریکایی/////جنید جمشید:خواننده پاکستانی و مسلمان