فلومترهای سد یا weirs

فیلم فارسی فلومترهای سد
ارسالی از گروه تلگرامی مهندس فرجی