فلومتر توربینی

فیلم فارسی فلومتر های توربینی
با دقت بالا و بازه وسیع اندازه گیری
و امکان ارسال سیگنال به اتاق کنترل

ارسالی از گروه تلگرام مهندس فرجی