زور گیری با قمه در خیابان و روز روشن و بی تفاوتی مردم و شاهدان

زور گیری با قمه در خیابان و روز روشن و بی تفاوتی مردم و شاهدان