مدلسازی سه بعدی پایه سایت با استفاده از اسکچ آپ از روی پایه آتوکد(Autocad)

این آموزش به مدلسازی سه بعدی پایه سایت با استفاده از اسکچ آپ از روی پایه آتوکد(Autocad) می پردازد.