مدلسازی سه بعدی با نرم افزار اسکچ آپ از پایه آتوکد

این ویدیو در یک پروژه عملی به مبحث سه بعدی سازی نرم افزای با اسکچ آپ از پایه آتوکد دو بعدی می پردازد.