بروسلی وارد می شود

بروسلی وارد می شود, کلیپ کودکی کونگ فو کار شبیه بروسلی لان چیکو میزند و صدا و رقص پای بروس لی میزند