پشت صحنه ی خنده دار اجرای امید حاجیلی و حسن ریوندی

پشت صحنه حاجیلی اون پشت داشت آجیل می خورد و منم گفتم یه کم صدا رو گرم کنم https://telegram.me/hassan_reyvandi