داستان توبه جوان بنی اسراییلی-مولانا طارق جمیل

داستان توبه جوان بنی اسراییلی-مولانا طارق جمیل

بسیار زیباست:)