مومن نسب- در میدان از پیش تنظیم شده دشمن بازی نباید کرد

مومن نسب- در میدان از پیش تنظیم شده دشمن بازی نباید کرد