مومن نسب - گوشی های همراه

روح الله مومن نسب در مورد گوشی های تلفن همراه و آسیب های آن می گوید