تلخی صبر چگونه شیرین می شود؟ مولانا ابوفواد فقهی

سخنرانی از مولانا ابوفواد فقهی
با موضوع: تلخی صبر چگونه شیرین می شود؟