توبه جوان مغربی

در این کلیپ جوانی را مشاهده می کنید که در جلسه سخنرانی و در جمع مردم توبه میکند و از سرگذشت خود و دیگر جوانان آلوده به گناه، به افراد حاضر در جلسه می گوید.
پیشنهاد می کنم این کلیپ زیبا را از دست ندهید.