فرار به موقع گزارشگر تلویزیون

هنگامی که Alex Savidge گزارشگر شبکه تلویزیونی KTVU Fox ۲ مقابل دوربین ایستاده بود و آخرین اطلاعات را درباره حادثه خارج شدن قطار از ریل در آلامدا گزارش می کرد، ناگهان با شنیدن صدای تصادف خودروها در پشت سرش از جای خود تکان خورد و با این اقدام به موقع خود از آسیب دیدن نجات یافت.

منبع: 55 آنلاین