نبرد حماسی گربه ها با داوری کلاغ ها!

گربه ها یهویی چنان به روی هم پریدند و با هم دعوا کردن که کلاغ ها مجبور به داوری کردن این مبارزه اونم بصورت دو نفره شدن.