آهویی که از چاله در اومد و به چاه افتاد.

آهویی که از چاله در اومد و به چاه افتاد.